نوشته هایی با برچسب "محمد تقی پاکدامن"

هزینه قابل قبول اجراء و نگهداری پروژه ها

هزینه‌های تمام شده (اعم از هزینه‌های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه‌ها و ‌طرح های  به میزانی که مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد دارایی قرار می‌گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره‌برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزو هزینه‌های‌قابل‌قبول‌مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد، لذا در مواردی که […]

ادامه مطلب