درباره ما

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴

هدف وب سایت دنیای حسابداری  گسترش ، پیشبرد و ارتقای دانش و پژوهش حسابداری و حسابرسی و همچنین ارائه خدمات به کلیه افرادی نیازمند ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی است.

 

سعید طاهری  کارشناس ارشد حسابداری

مصطفی قندی کارشناس ارشد مدیریت

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو انجمن مدیران مالی ایران

عضو انجمن مدیران مالی اصفهان