نوشته هایی با برچسب "استاندارد 3 درآمد های عملیاتی"

چه زمانی باید درآمد ارائه خدمات را شناسایی کرد؟

    طبق بند 21 استاندارد شماره 3 :درآمد عملیاتی، هرگاه  ماحصل معامله ای را که متضمن ارائه خدمات است بتوان به گونه ای اتکا پذیر برآورد کرد، درآمد عملیاتی مربوط با توجه به میزان تکمیل آن شناسایی شود.ماحصل معامله ، زمانی به گونه ای قابل برآورد است که همه شرایط زیر احراز گردد: الف) […]

ادامه مطلب

چه زمانی باید درآمد فروش کالا را شناسایی کرد؟

طبق بند 15 استاندارد شماره 3 ، درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا باید زمانی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر تحقق یافته باشد: الف )شرط عام : جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاری محتمل باشد ب)شرط عام : مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است