نوشته هایی با برچسب "تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم"

تشریح بدهی مالیاتی

منظور از بدهی مالیاتی مندرج در تبصره ۷ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ،بدهی قطعی شده سال قبل مالیات عملکرد اعم از اصل و جریمه است.

ادامه مطلب