نوشته هایی با برچسب "تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم"

نحوه محاسبه مالیات با اعمال تخفیف تبصره ماده ١٣١ ق. م. م

به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در […]

ادامه مطلب

تشریح بدهی مالیاتی

منظور از بدهی مالیاتی مندرج در تبصره ۷ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ،بدهی قطعی شده سال قبل مالیات عملکرد اعم از اصل و جریمه است.

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است