نوشته هایی با برچسب "محل کار"

پرسش پاسخ قانون کار در خصوص تعیین محل کار

اختیار تعیین محل کار با کدام یک از طرفین قرارداد کار است؟ تعیین محل جغرافیایی انجام کار با توافق طرفین می باشد و باتوجه به بند د ماده ۱۰ قانون کار، محل انجام کار باید در قرارداد کار مشخص گردد البته اگر به موجب قرارداد کار تعیین و تغییر محل کار به کارفرما تفویض شده […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است