نوشته هایی با برچسب "مناطق آزاد"

قانون کار در مناطق آزاد تجاری

  در مناطق آزاد تجاری قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما چیست ؟ در ایران مناطق آزاد تجاری از شمول قانون کار به صورت کلی و دائمی مستثنی شده است و مقرراتی به نام مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی بر رابطه کار در مناطق مذکور حکم فرماست. همچنین مطابق ماده 14 […]

ادامه مطلب
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است