نوشته هایی با برچسب "میر هاشم موسوی"

اصلاح طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول حق بیمه

پیرو بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۴۱۹۵ مورخ ۹۹/۵/۱۵ سازمان تامين اجتماعي در خصوص بازرسي از دفاترقانونی ، تذکر ۱ بند ۲ قسمت الف فصل دوم و بند ۳ فصل پنجم (متن بخشنامه) و بند ۴ قسمت اول فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیر مشمول اصلاح شد.

ادامه مطلب