نوشته هایی با برچسب "وزارت امور اقتصاد و دارایی"

حد نصاب معاملات در سال 1402

ا تصویب هیئت وزیران و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد وچهارصد و پنجاه میلیون ریال، – معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۱۴ میلیارد و پانصد میلیون ریال – و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۱۴ میلیارد و پانصد میلیون […]

ادامه مطلب