آئین نامه جدید تحریر دفاتر براساس اصلاحیه اردیبهشت ۱۴۰۱

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تحریر دفاتر براساس اصلاحیه اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط سازمان امورمالیاتی منتشرشد.