آئین نامه جدید تحریر دفاتر براساس اصلاحیه اردیبهشت ۱۴۰۱

تاریخ انتشار : 2022/09/23

آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تحریر دفاتر براساس اصلاحیه اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط سازمان امورمالیاتی منتشرشد.

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است