ابلاغ رای دیوان عدالت موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ سازمان امورمالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

رای دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه از زمان تصویب بند ۳-۳ و عبارت «رأی آن قطعی و لازم‌الاجراء بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود مندرج در بند ۵ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم» (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی) ابلاغ شد.
به موجب دادنامه دیوان با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم در راستای امتیاز‌دهی به مودیانی که اقدام به پرداخت وجه و اعطای کمک برای احداث، تعمیر، تجهیز مدارس و سایر مراجع مندرج در ماده مزبور می‌نماید و این اقدام به تأیید وزارتخانه‌های ذیربط در قالب ضوابط اجرایی این ماده می‌رسد، حکم به قابل کسر بودن صد در صد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مودی انتخاب می‌کند، لذا مقرره موصوف که این امتیاز را محدود و در دایره شمول آن تضییق ایجاد می‌کند از تاریخ تصویب، ابطال شده است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است