ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی پابرجاست

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: به ‌موجب ماده (14) قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده مصوب 1400/03/02، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نتواند سامانه مؤديان را مستقر كند، مكلف است رسيدگي به اظهارنامه مؤديان موضوع قانون یادشده را كه بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسليم می ‌شود صرفاً به ميزاني كه در تبصره ماده مذکور آمده است محدود نموده و ساير اظهارنامه ‌ها را بدون رسيدگي قبول نمايد.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤديان و به ‌موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (14) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال 1401 به تعویق افتاده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، مؤديان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور  نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است