ارسال صورتحساب الکترونیکی از دی ماه برای اشخاص حقیقی اجباری شد!

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

فراخوان رسمی مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از اشخاص حقیقی، اصناف و مشاغل برای ارسال صورتحساب الکترونیکی از ابتدای دیماه ۱۴۰۲ خطاب به رییس اتاق اصناف ایران منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است