استثنا اعمال بخشودگی جرایم یا تقسیط بدهی مالیاتی برای مودیان حقوقی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۸

خودداری از اعمال هرگونه بخشودگی جرایم یا تقسیط بدهی مالیاتی برای مودیان حقوقی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ معافیت موضوع ماده ۱۴۱ ق.م.م را برای کالاهای مشمول مفاد بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابراز داشته اند.