استفاده حداکثری از ظرفیت بخشنامه بخشودگی جرایم درخصوص مودیان کوچک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

توجه به واریزی و ماهیت غیر درآمدی تراکنش‌های بانکی بنگاه‌های املاک و بررسی اسناد و مدارک مثبته در رسیدگی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرارگرفت.

ابلاغیه شماره ۲۰۰/۸۱۴۵۷ / د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ رئیس کل سارمان امور مالیاتی عنوان ادارات کل امور مالیاتی با توجه به موضوعات مطروحه توسط مودیان مالیاتی در زمان برپایی میز خدمت ، در بررسی ها و رسیدگی های ادارات کل امور مالیاتی و صدور آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موارد ذیل مدنظر قرار گیرد …

۱ . استفاده از حداکثر ظرفیت بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۸۶۲ مورخ ۹/ ۱۱/ ۱۴۰۲ در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی
۲ . در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ۲۵۹۱۹ مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۴۰۲ و نیز بنگاه های املاک در خصوص واریزی از طریق کارتخوان و یا سایر طرق به حساب های تجاری ایندسته از اشخاص قسمت اخیر بندهای ۱۰ و ۱۱ و نیز ۱۸ و ۲۰ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ )مدنظر قرار گیرد و با اخذ اظهارات مودی ضمن ردیابی تراکنش های واریز و برداشت با درنظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درامد مشمول مالیات تعیین گردد.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است