اصلاحیه تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم در سال 1403

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

به گزارش شادا، در بند «ب» تبصره (6) این لایحه آمده است: در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «10 درصد» عبارت «مازاد بر 40 درصد» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به این مواد صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های 1402 و 1403 قابل اعمال است.

در تبصره (7) اصلاح شده ماده 105 قانون مالیات های مستقیم آمده است: تبصره 7 ماده 105 به ازای هر 10 درصد مازاد بر 40 درصد، افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است