اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده‌۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

ابلاغ دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ موضوع : اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده‌۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب۱۴۰۰/۰۳/۰۲