اظهارنظر دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی درخصوص استفاده از ضریب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۴

اظهارنظر دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی درخصوص استفاده از ضریب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است