اظهارنظر مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان در خصوص، لزوم صدور صورتحساب الکترونیک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

اظهارنظر مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان در خصوص، لزوم صدور صورتحساب و زمان صدور آن متناسب با وضعیت کسب و کار و استاندارد های حسابداری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است