اعتراض به مالیات ارزش افزوده سال 1392 لغایت 1400

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
اعتراض به مالیات ارزش افزوده سال 1392 لغایت 1400
پیرو دستورالعمل جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و اصلاحیه های آن به شماره های 5570 مورخ 1402/01/19 و 111215 مورخ 1402/06/20، به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مزبور به شماره 211160 مورخ 1402/10/30 که به توضیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می شود.

شماره: 200/77070/د

تاریخ: 1402/11/04

ادارات کل امور مالیاتی

مرکز دادرسی مالیاتی

وفق بند (3) اصلاحیه پیوست مبنی بر« باتوجه به ماهیت و تنوع کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود، برای تمام گروه ها یا برخی از مودیان مشمول این دستورالعمل درتمام یا برخی از نقاط کشور و برای یک یا چند دوره مالیاتی، نسبت به تعدیل درصدهای موضوع بندهای (4)، (5) و (7) این دستورالعمل برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده، حداکثر تا (50%) اقدام نماید؛ با توجه به تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1392 و 1398 لغایت 1400 و صدور اوراق قطعی آنان، در موارد اعتراض مودی ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای قسمت اخیر بند (1) ماده (30) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم نسبت به اعتراض مودی رسیدگی لازم را انجام داده و در صورت احراز شرایط، تعدیل لازم را برای سنوات مذکور در اجرای دستورالعمل اصلاحی بعمل آورند. همچنین هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) ق.م.م در صورت اعتراض مودی، مکلف به رسیدگی به اعتراض بعمل آمده با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره یا قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب اعتراض مودی وصدور رای مقتضی در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی بوده و در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف مالیات بدوی ظرف مهلت مقرر، مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد.»

شایان ذکر است در صورت اعتراض مودی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده، در اجرای مفاد بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تا زمان صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، اقدامات اجرایی فاقد موضوعیت می باشد.

ضمنا تعدیل درصدهای مزبور برای سنوات 1393 لغایت 1397 به صورت سیستمی برای مودیان مشمول، اعمال خواهد شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است