اعمال تخفیف در نرخ مالیاتی موضوع تلفیق تبصره ماده ١٣١ و تبصره ٧ ماده ١٠۵ق م م

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

نحوه اعمال تخفیف در نرخ مالیاتی موضوع تلفیق تبصره ماده ١٣١ و تبصره ٧ ماده ١٠۵ق م م با بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳بدین شرح می باشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است