افزایش مدت زمان تقسیط پرداخت مالیات مقطوع مودیان مشاغل

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

افزایش مدت زمان تقسیط پرداخت مالیات مقطوع مودیان مشاغل/ تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم