افزایش مهلت زمان مراجعه به حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

افزایش مهلت زمان مراجعه به حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و افزایش سطح رضایتمندی آنان از خدمات سازمان امور مالیاتی، از ابتدای سال 1402، مهلت زمان مراجعه مؤدیان به حساب کاربری ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، از ده روز به بیست روز افزایش یافته است.

پس از بارگذاری اوراق در حساب کاربری مؤدیان محترم، پیامک اطلاع رسانی برای آنان صادر می‌‌شود. در این مرحله، مؤدیان ظرف بیست روز از تاریخ  بارگـذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری، فرصـت دارند تا جهت رؤیت اوراق،  به حـساب مذکور مراجعه نمایند.

چنانچه مؤدی ظرف بیست روز  به حساب کاربری خود مراجعه نکرده و برگه بارگذاری شده را مشاهده ننـماید؛ روز بیست و یکم (یا اولین روز کاری بعـد از روز بیستم)  به عنوان تاریخ ابـلاغ قـانونی در نظـر گرفته می‌شود. 

منبع : خبرگزاری سازمان امور مالیاتی کشور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است