الحاق یک گروه جدید دارایی به جدول محاسبه استهلاک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۵

یک گروه جدید دارایی به جدول محاسبه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود موضوع شیوه نامه نحوه و زمان شناسایی اولیه ، برکناری دایمی واگذاری دارایی های دولت الحاق شد.