الزامات قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقوقی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۵

الزامات قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقوقی

 

الزامات قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقوقی شامل:
➖مراحل ارسال اظهارنامه مالیاتی
➖ تبعات عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی
➖مزایای ارسال اظهارنامه مالیاتی
➖ نکات مهم و مورد توجه در اظهارنامه
➖لیست اسناد و مدارک مورد نیاز حین ارسال اظهارنامه مالیاتی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است