انتخاب اشتباه عنوان مرجع رسیدگی کننده در اعتراض مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

صرف انتخاب اشتباه عنوان مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مالیاتی در سامانه ثبت اعتراضات ، مانعی برای بهره مندی مودیان مالیاتی از حقوق قانونی در اجرای ترتیبات مراحل دادرسی مالیاتی آنان نخواهد بود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است