انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان عضو هیأت مدیره

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

در صورتی که مجمع عمومی عادی، شخص حقوقی را به‌عنوان هیأت مدیره انتخاب نماید، حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره موضوع ماده (134) اصلاحیه قانون تجارت، متعلق به شخص حقوقی است یا شخص حقیقی که به نمایندگی از طرف شخص حقوقی مزبور، به‌عنوان هیأت مدیره معرفی شده است

در ماده (134) اصلاحیه قانون تجارت، پاداش و حق حضور در جلسات هیأت مدیره، صرفاً برای اعضای هیأت مدیره پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر طبق ماده (110) قانون مزبور، شخص حقوقی که به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب می‌شود، موظف است یک نفر را به نمایندگی خود به شرکت معرفی نماید. رابطه بین شخص حقوقی عضو هیأت مدیره و نماینده وی که به شرکت سرمایه‌پذیر معرفی می‌شود، رابطه مباشرتی است و لذا حق‌الزحمه نماینده مزبور بر اساس توافق با شخص حقوقی ذی‌ربط صورت می‌گیرد. بنابراین پاداش و حق حضور پرداختی توسط شرکت سرمایه‌پذیر، متعلق به شخص حقوقی عضو هیأت مدیره (شرکت سرمایه‌گذار) می‌باشد.

ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت- مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور‌پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که‌هر عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهد
کرد. هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی‌می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیر موظف هیأت‌مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا‌حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت- اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی‌عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. ‌چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به‌نمایندگی تعیین کرده است، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.  ‌شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب‌محسوب می‌شود.

منبع : انجمن حسابداران خبره

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است