انواع برگهای مالیاتی قابل ابلاغ در یک نگاه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

برگهای مالیاتی قابل ابلاغ در اشکال مختلفی می باشند که انواع آنها بدین شرح می باشد:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است