اگر صورتحسابی دو یا چند بار برگشت زده شود، با چه راهکاری شماره صورتحساب مرجع در آن ثبت می‌شود؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

اگر صورتحسابی دو یا چند بار برگشت از فروش زده شود، با چه راهکاری اطلاعات و شماره صورتحساب مرجع در آن ثبت می‌شود؟
در شرایطی که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به‌عنوان شماره صورتحساب مرجع ثبت نماید. اگر برای این صورتحساب (برگشت از فروش) صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود، از شماره آن به‌عنوان شماره منحصر به فرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید استفاده خواهد شد.

لازم به ذکر است که از هر شماره مالیاتی مرجع، تنها یک بار استفاده می‌شود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است