بخشنامه جدید سازمان امورمالیاتی درخصوص نحوه اعمال معافیت ماده ١٣٢

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

فاصله هوایی از ابتدای سال ۱۳۹۵ ملاک اعمال معافیت ماده ١٣٢ قانون مالیات های مستقیم است.

با عنایت به اطلاعات واصله مبنی بر اینکه برخی از ادارات امور مالیاتی به منظور بررسی وضعیت احراز بهره مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱، همچنان بر اساس شعاع فاصله زمینی موضوع مقررات ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ اقدام می نمایند در این خصوص لازم به تأکید میباشد؛

در اجرای مقررات تبصره (۱) و بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ و همچنین بند (الف) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۴۷۸ ت ۲۳۱۹ ۵هـ مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۱۱ هیئت محترم وزیران از ابتدای سال ۱۳۹۵ نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع ماده یادشده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع فاصله هوایی یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. لذا ادارات امور مالیاتی می بایست صرفاً شعاع فاصله هوایی را در احراز شرایط بهره مندی از ماده مذکور مدنظر قرار دهند. یادآور میشود حسب قسمت اخیر بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای تولید فناوری اطلاعات با تائید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در رابطه با محل استقرار در هر حال از امتیاز ماده مزبور برخوردار میباشند

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است