برآورد ارزش موجودی کالای پایان دوره

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

در مواردی که شمارش فیزیکی موجودی کالا پایان دوره  غیر اقتصادی یا غیر ممکن باشد (مثل آتش سوزی انبار) می توان از طریق روش های زیر اقدام به برآورد موجودی کالای پایان دوره نمود:

1- روش سود ناخالص:

این روش مبتنی بر روابط گذشته است و از طریق محاسبه میانگین نسبت سود ناخالص در چند سال قبل و سپس تبدیل فروش به بهای تمام شده کالای فروش رفته و تعیین بهای تمام شده کالای آخر دوره

مثال:

در یک شرکت، بهای تمام شده کالای ابتدای دوره 1.000.000ریال ، خرید خالص طی دوره مبلغ 9.000.000 ریال و مبلغ فروش خالص 8.000.000 ریال می باشد. در صورتی که میانگین سود ناویژه 20% باشد بهای تمام شده کالای پایان دوره چند ریال است؟

حل:

بهای تمام شده = فروش * میانگین سود ناویژه – 100%)

6.400.0000 = 8.000.000*(20%- 100%)

سپس موجودی پایان دوره از فرمول زیر محاسبه می کنیم

موجودی پایان دوره = بهای تمام شده کالای فروش رفته – (موجودی اول دوره + خریدطی دوره )

3.600.000 = 6.400.000 – (1.000.000 + 9.000.000)

2- روش خرده فروشی :

مبتنی بر روابط جاری است. می توان این روش را به روش های فایفو FIFO ، لایفو LIFO و شناسایی ویژه پیاده سازی نمود ( این روش نسبت به روش قبلی مناسب تر است)

مثال :

اطلاعات زیر در خصوص شرکت آلفا در پایان سال 1399 مفروش است :

شرح بهای تمام شده قیمت خرده فروشی (بهای فروش)
کالای ابتدای دوره 1.000.000 1.200.000
خرید طی دوره 20.000.000 28.000.000
فروش طی دوره 25.000.000

مطلوبست تعیین بهای تمام شده کالا ی آخر دوره به روش فایفو FIFO و میانگین AVE

حل :

روش فایفو 

بهای تمام شده کالای پایان دوره = ( قیمت خرده فروشی ابتدای دوره + قیمت خرده فروشی طی دوره – فروش طی دوره ) * (  قیمت خرده فروشی طی دوره /خرید طی دوره )

3.000.000 = (1.200.000+28.000.000-25.000.000)* (20.000.000/28.000.000)

روش میانگین

بهای تمام شده کالای پایان دوره = ( قیمت خرده فروشی ابتدای دوره + قیمت خرده فروشی طی دوره – فروش طی دوره ) * ( ( قیمت خرده فروشی  طی دوره + قیمت خرده فروشی اول دوره)/ (خرید طی دوره + موجودی اول دوره ))

3.020.548 = (1.200.000+28.000.000-25.000.000) * ((28.000.000+1.200.000)/(20.000.000+1.000.000)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است