تاریخ تصویب الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تاریخ تصویب الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیک  و اجرای مقررات ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی دربخشنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.بموجب این دستورالعمل، بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲ کان لم یکن شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است