تاکید دادستان انتظامی در نحوه رسیدگی و برگشت هزینه ها و اعتبار مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

دادستان انتظامی مالیاتی طی نامه ای بر نحوه رسیدگی و برگشت هزینه ها و اعتبار مالیاتی تاکیدکرد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است