تشریح بدهی مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

منظور از بدهی مالیاتی مندرج در تبصره ۷ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ،بدهی قطعی شده سال قبل مالیات عملکرد اعم از اصل و جریمه است.