تشریح سقف هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

هزینه های سفر و فوق العاده ماموریت شامل دوبخش میشود:
سفرهای شغلی داخل کشور

➖از جنبه هزینه ای برای پرداخت کننده

➖از جنبه درآمدی برای حقوق بگیر

سفر شغلی خارج کشور

➖از جنبه هزینه ای برای پرداخت کننده

➖از جنبه درآمدی برای حقوق بگیر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است