تشریح نحوه تسلیم دفاترو اسناد مدارک در یک نگاه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

ماده ۴۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م در خصوص نحوه تسلیم دفاترو اسناد مدارک تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است