تغییرات در نحوه رسیدگی مالیاتی عملکرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۴

تغییرات در نحوه رسیدگی مالیاتی عملکرد ؛ از ابتدای سال 1398 ( به موجب اصلاحیه سال 1394 قانون مالیات های مستقیم)

الف ) حذف روش علی الراس (موضوع ماده 97 ق.م.م اصلاحیه سال 13980)

     موارد زیر باعث علی راس شدن رسیدگی مالیاتی شرکت در ماده 97 قدیم، می گردید :

                    1- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و سود وزیان در موعد مقرر قانونی

                    2- تسلیم اظهارنامه  ولی عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک

                    3- تسلیم اظهارنامه و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ولی عدم رعایت موازین قانونی و استاندارد های حسابداری و نیز غیر قابل رسیدگی بودن اسناد و مدارک

ب) تاکید بر روش رسیدگی به دفاتر ( موضوع ماده 106 ق.م.م و ماده 97 ق.م.م اصلاحیه سال 1394): طبق ماده 97 ق.م.م اصلاحیه سال 1394 :

   1- مودی اظهارنامه عملکرد در موعد مقرر ارسال نماید : مبنا قرار گرفتن اظهارنامه و در صورت صلاحدید رسیدگی به صورت نمونه ای بر اساس شاخص ها و معیار های مورد نظر

2- عدم ارسال اظهارنامه عملکرد توسط مودی در مهلت مقرر:  تنظیم  اظهارنامه توسط سازمان مالیاتی براساس اطلاعات طرح جامع مالیاتی: در صورت اعتراض مودی ، چنانچه ظرف 30 روز پس از ابلاغ برگ تشخیص ، مودی اظهارنامه خود را ارائه نماید این اظهارنامه مبنای رسیدگی قرار می گیرد.

ج) در موارد خاص استفاده از روش شبه علی الراس ( استفاده از ضرائب سود ناویژه و فعالیت (سود ویژه) در تعیین درآمد مشمول مالیات : دستور العمل ماده 522 با موضوع تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است