تفویض اختیار بخشودگی جرایم وتقسیط بدهی های مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۰

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی وتقسیط بدهی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ ابلاغ شد.