تکالیف مشاغل مشمول ارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

عالیت‌های اقتصادی که بر اساس فراخوان‌های دهگانه در لیست مشمولیت ارزش افزوده قرار دارند، موظف به انجام تکالیف زیر هستند:
✓ ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده

✓ صدور صورتحساب بر اساس قوانین نظام صنفی

نکته: بر اساس قانون ارزش افزوده و همچنین بند (ث) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صورت حساب مذکور باید حاوی مشخصات طرفین معامله و مورد معامله متناسب با استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان مالیاتی باشد. اگر مودی از ماشین‌های فروش استفاده می‌کند، نوار ماشین جایگزین صورت حساب خواهد شد.

✓ درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب صادره و دریافت آن از مشتری

✓ تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (۱۵ روز پس از پایان هر فصل)

✓ پرداخت مالیات و عوارض تعیین شده در مهلت مقرر (۱۵ روز پس از پایان هر فصل)

✓ ارسال گزارشات فصلی (۴۵ روز پس از پایان هر فصل)

✓ ثبت و نگهداری اسناد و مدارک تا مهلت تعیین شده (۱۰ سال)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است