تکلیف کارفرمایان (واگذارندگان کار) به پرداخت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

مصوبه شورای عالی حفاظت فنی کشور مبنی بر تکلیف کارفرمایان (واگذارندگان کار) به پرداخت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور ابلاغ شد.

مصوبه شماره ۲:
با عنایت به مفاد مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، چنانچه هزینه های مورد نیاز در خصوص پرداخت مبالغ ۴ درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان آور در قرارداد پیمانکار لحاظ نگردیده باشد، پرداخت مبالغ مقرر در جزءهای ۴ و۶ بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و(۷۷) و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۶- مصوب ۱۳۸۰ بر عهده واگذارنده کار ( مقاطعه دهنده) خواهد بود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است