جرائم موضوع ماده بیست و دو قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۲

جرائم موضوع ماده بیست و دو قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان :

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است