جلوگیری از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف صدور رای قطعی هیات حل اختلاف

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

 از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی درصورت عدم تمکین مودی به اوراق قطعی صادره و  تقاضای اعتراض و شکایت وی در اجرای حکم ماده ۲۱۶ ق.م.م جلوگیری شود

نظر به اینکه حسب بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰٫۶۹۸۳۸ د مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۰۹ که مقرر می دارد: برای آن دسته از مودیانی که بر اساس بررسیهای صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور بر اساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان برای آنها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود. ” در صورت اعتراض مودی به مالیات قطعی که در اجرای مقررات تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم به قطعیت رسیده است مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون یاد شده میباشد لذا ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی از اقدامات اجرایی خودداری نمایند.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است