حد نصاب ارائه صورت های مالی حسابرسی شده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

 از اول فروردین ۱۴۰۳ برای مودیانی که درآمد کل آنها بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال و یا دارائیهای آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد باشد ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده الزامی هست.

حد نصاب ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور بدین شرح می باشد:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است