حد نصاب معاملات جهت ارسال تجمیعی معاملات فصلی اعلام شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

حد نصاب معاملات موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۴۰۲ توسط سازمان امورمالیاتی اعلام شد.باتوجه به تعیین نصاب معاملات سال ۱۴۰۲ موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات بموجب مصوبه هیات وزیران و مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ ، معاملات کوچک تر از پنج درصد حد نصاب معاملات کوچک به صورت تجمیعی ارسال می شود.

با توجه به حد نصاب معاملات کوچک سال  ۱۴۰۲ ميتوان معاملات کمتر از هفت میلیون و دویست وپنجاه هزار تومان را به صورت تجمیعی ارسال نمود.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است