حد نصاب معاملات در سال 1402

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

ا تصویب هیئت وزیران و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

– نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد وچهارصد و پنجاه میلیون ریال،

– معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۱۴ میلیارد و پانصد میلیون ریال

– و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۱۴ میلیارد و پانصد میلیون ریال، تعیین گردید.

لازم به ذکر است، نصاب معاملات تعیین شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۵۶/۸۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – تصویب کرد:

۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب به شرح زیر تعیین می‌شود.

الف – معاملات کوچک معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.

ب- معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ,۱۴) ریال تجاوز نکند.

پ- معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و با صد میلیون (۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می یابد.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است