در خصوص فعالیت‌های کشاورزی، کدام مورد صحیح نیست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

در خصوص فعالیت‌های کشاورزی، کدام مورد صحیح نیست؟

  • واحد تجاری تولید کشاورزی را در زمان برداشت، به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری می‌کند.
  • تمام دارایی‌های زیستی غیر مولد، در زمان شناخت اولیه به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری می‌شود.
  • چنانچه دارایی زیستی به عنوان کمک بلاعوض در اختیار واحد تجاری قرار گیرد، در زمان شناخت اولیه به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری می‌شود.
  • در هر زمان که بتوان ارزش منصفانه دارایی را که در زمان شناخت اولیه قیمت یا ارزش بازار آن در دسترس نیست، به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری نمود، واحد تجاری باید آن را به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری کند.

پاسخ : 

طبق بند 14 و 26 استاندارد حسابداری 26، به استثنای دارایی زیستی غیرمولد خریداری شده که تنها در زمان شناخت اولیه به بهای تمام شده شناسایی می‌شود، دارایی‌های زیستی غیرمولد باید در شناخت اولیه و در تاریخ ترازنامه به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش اندازه‌گیری شود به جز در مواردی که قیمت یا ارزش بازار آن در دسترس نیست و سایر برآوردهای ارزش منصفانه آن به وضوح غیرقابل اتکا است، دارایی زیستی غیرمولد باید به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش، اندازه‌گیری شود.

بنابراین گزینه 2 صحیح است.

منبع : انجمن حسابداران خبره

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است