در ماه چند ساعت مرخصی استحقاقی داریم؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۲

محسن هوشیاری کارشناس روابط کار با انتشار پستی در اینستاگرام روش محاسبه مرخصی استحقاقی ماهیانه را توضیح داد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است