دستورالعمل تبصره ماده 100 م.م.ق مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ مشاغل

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

پیرو ابلاغ بخشنامه مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ مشاغل بدین شرح می باشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است