رأی دیوان عدالت در خصوص عدم پذیرش خطا و اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

 رأی مورخ ١٧ / ١١/ ١۴٠٢ هیات عمومي دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پذیرش خطا و اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی منتشرشد.

براساس قسمت انتهايی مقرره مورد شکايت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مؤديان مالیاتی اطلاع رسانی گرديده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا يا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود

و حکم مذکور از اين جهت واجد ايراد است که اگر بنا بر عدم استماع ادعای خطا يا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی باشد، اعلام اين امر بر عهده هیأت های حل اختلاف مالیاتی است که برای رسیدگی به اين موضوع صلاحیت دارند

و از طرف ديگر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم بحث اصلاح اظهارنامه پیش بینی شده و محدود کردن حق اصلاح  اظهارنامه مبنای قانونی ندارد و لذا عبارت «… ادعای خطا يا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود»،

در انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و ابطال می‌شود .

جهت دریافت متن کامل دادنامه اینجا کلیک کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است