رأی شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۷۵ شورای عالی مالیاتی ابطال شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 رأی شماره ۳۰/۴/۴۰۱۱ مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۷۵ شورای عالی مالیاتی در خصوص آراء صادره هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ۲۴۷ ابطال‌شد.

تصویر دادنامه شماره 140231390002870718 مورخ 14021103 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال رای شماره 30/04/4011 مورخ 1375/04/11 شورای عالی مالیاتی برای رعایت مفاد رای مذکور، به پیوست ارسال گردید ( کلاسه 833-45)

خلاصه پیام رای :

مطابق مقرره مورد شکایت، از حکم ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مصوب  1366 و تبصره های آن قید و حصری دایر بر اینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر باشد، مستفاد نمی گردد، علیهذا هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مودی در برابر مقررات قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط می باشند.

شاکی مدعی است، شورای عالی مالیاتی،  با صدور این مقرره، هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را به انجام کار خلاف قانون ملزم کرده و رسیدگی هیئت مذبور دادنامه شماره 448 مورخ 1401/05/01هیئت تخصصی مالیاتی ف بانکی دیوان و ماده 247 ق.م.م ، خواستار ابطال آن شده است.

براساس دادنامه هیئت عمومی دیوان ، الزام مذکور در مقره فوق برای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مبنای حقوقی ندارد و هیئت تجدید نظر، صرفاً باید به مواردی در هیئت بدوی رسیدگی شده و موارد اختلاف است،رسیدگی نماید؛ فلذا به جهت بر خلاف قانون بودن آن را ابطال نمود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است