رعایت الزامات حسابرسان در رسیدگی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۱۷۲ ق.م.م

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

رعایت شروط ذکر شده حسب مقررات موضوعه توسط حسابرسان مالیاتی در رسیدگی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۱۷۲ ق.م.م مورد تاکیدقرارگرفت.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است